สพป.เลย เขต๒ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ของ สพฐ.

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้บริหารสถานศึกษา(ประธานอำเภอ) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ของ สพฐ. นำโดย นางผ่องศรี พรรณราย ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ข้าราชการบำนาญ ผอ.สถานศึกษาเชี่ยวชาญ ดร.เกศรี วิวัฒนปฐพี ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และลงพื้นที่เป้าหมายโรงเรียนบ้านตาดข่า ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ ๑ ใน ๓๘ โรงเรียน โรงเรียนบ้านตาดข่า มีนายทิตย์ณรงค์ มณีวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการฯ ได้ติดตามการจัดการสอนจริงในชั้นเรียน มีการสะท้อนผลพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง ๕ ขั้นตอน (Co-๕ STEP)และเยี่ยมชมผลงานของโรงเรียนภายในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้นำผลงานมาจัดแสดงเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้