สพป.สร.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2565

              วันที่ 1  กันยายน  2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ  โรงแรมทองธารินทร์  ต.ในเมือง  อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  ได้รับเกียรติจาก นายเปโส  ขบวนดี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินร์ เขต 1  โดยได้รับมอบหมายจาก นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.เขตพื้นที่ ให้เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ และบรรยายพิเศษ  กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม  เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่รับผิดชอบ ITA จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน  291  โรงเรียน  วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมฯ ครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรวบรวมเอกสารตามเกณฑ์ตัวชี้วัด และการนำเข้าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อรับการประเมินฯ ในลำดับต่อไป