รองปลัด ศธ. เปิดงานตลาดนัดแก้หนี้ จับมือ 6 สถาบันการเงิน ร่วมเจรจาช่วยเหลือครูไทสกล

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมตลาดนัดแก้หนี้สินครูไทสกล 65 จังหวัดสกลนคร โดยมี นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสกลนคร กล่าวรายงาน และนางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 ผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดสกลนคร และผู้บริหารสถาบันการเงินต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารนิเทศ สพป.สกลนคร เขต 1

          งานมหกรรมตลาดนัดแก้หนี้สินครูไทสกล 65 จังหวัดสกลนคร จัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นนโยบายเร่งด่วน และเปิดระบบออนไลน์ให้ครูและบุคลากรทางศึกษาลงทะเบียนร่วมโครงการสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนทั้งประเทศ 41,128 ราย ผู้ลงทะเบียนในจังหวัดสกลนคร 1,071 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.60 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสกลนคร จึงดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงิน ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ มาให้คำปรึกษา แนะนำ เจรจาหาทางออกของปัญหาหนี้สินแก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

          ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นสถานีแก้หนี้ครู ซึ่งในจังหวัดสกลนครมีสถานีแก้หนี้ครู 8 สถานี และมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นหน่วยประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน สู่เป้าหมายสำคัญเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/1ZuWnyeVidpNCJwE9

นางสาวดุสิดา พุทธิไสย