สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมกับบริษัทคาสิโอ พัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ให้เป็นชั้นเรียนแบบสืบเสาะด้วยเครื่องคำนวณ

วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

+++++วันที่ 3 กันยายน  2565  นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมการสอนคณิตศาสตร์ให้เป็นชั้นเรียนแบบสืบเสาะด้วยเครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมกับบริษัทคาสิโอ จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางคณิศาสตร์ ตามความมุ่งหวังของการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาระบบความรู้ ความเข้าใจในด้านการศึกษาในระดับสูงต่อไป โดยมีครูเข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน ณ โรงแรมเลอเอราวัณ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา    เรวดี…ภาพ / ข่าว