สพป.ยะลา เขต 2  จัดงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านวิชาการ  

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.  ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2  เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน 30  รองผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเพชรนังตา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.

การจัดงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2565 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านวิชาการ  พร้อมทั้งส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษา  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพและสมรรถนะเต็มตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2561 และเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  โดยการแข่งขันทักษะวิชาการ จะมีรายการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 71 รายการ ซึ่งจะเป็นการแข่งขันในระดับชั้นปฐมวัย  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 4 สนามการแข่งขัน ได้แก่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร  โรงเรียนบันนังสตาวิทยา  และโรงเรียนบ้านเตาปูน 

อย่างไรก็ตาม การจัดงานงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแทนของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ที่มีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ระดับจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 กันยายน 2565 ซึ่งในปีนี้จังหวัดนราธิวาสเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน