เขตตรวจราชการที่ 13  คัดเลือกผลงานการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล(OBEC Content Center)

 

วันที่  8  กันยายน  2565  เขตตรวจราชการที่ 13  (นครราชสีมา, ชัยภมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์ )  จัดประชุมปฏิบัติการคัดเลือกผลงานการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)  ณ  โรงแรมทองธารินทร์  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.สุรินทร์  การนี้นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 13  มอบหมาย  นายทวีสิทธิ์  มั่นจิต  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2  เป็นประธานการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)  โดยมีคณะกรรมการผู้ได้รับแต่งตั้งร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานในครั้งนี้ และนำผลการคัดเลือกแจ้ง สพฐ. ต่อไป