ขอเชิญร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่องอัตลักษณ์ วิธีคิด และชีวิต 4.0 ของชาวดิจิทัลไทย

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมทางวิชาการเรื่องอัตลักษณ์ วิธีคิดและชีวิต 4.0 ของชาวดิจิทัลไทย ผ่านสื่อออนไลน์ ของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทาง Facebook: “สภาวะทางการศึกษาไทย สกศ.”ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่