สภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ

สพม.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จากการประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปี 2565 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน  2565 ณ ห้องการุณรังษี ชั้น 1 โรงแรมรอยัลริเวอร์ และห้องประชุม B 1-1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา  กรุงเทพมหานคร

ตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง  ประกอบด้วย

1. นายสรชัช  มณีเกี๋ยง

2. นายศุภกร วิเศษดอนหวาย

3. นายศรัทธาทิพย์ ถมมา

4. นางสาวฟ้าวณิชย์ สกนธ์ภัทรณัฐ

5. นางสาวฐิตาพร เรืองงาม

ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน

1. ครูธีระยุทธ  ไชยชนะ

2. ครูสุพิชฌาย์  วงศ์สวัสดิ์