ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนารูปแบบออนไลน์

ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จัดโครงการ “สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เพื่อการพัฒนา” ในการนี้ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนา ดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ ที่ Facebook Live/ONESQA (https://fb.me/e/2OE73OeMT) ในวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 07.00-12.30 น. หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่