การประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา:มุมมองใหม่เกี่ยวกับการใช้ผลการประเมินพหุปัญญาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา:มุมมองใหม่เกี่ยวกับการใช้ผลการประเมินพหุปัญญาเพื่อพัฒนาผู้เรียน เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมิน พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา ในการนี้ สกศ. ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมเสวนาและรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวทางระบบออนไลน์ผ่านเพจ Facebook:OEC News ในวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่