สพม.สงขลา สตูล “จุดประกายคิดพิชิตฝันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”

   คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน   

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบการพัฒนาระยะยาวเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน ซึ่งเป็นการวางแผนกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน หลายมิติ และจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งมองว่าคนไทยจะต้อง “รู้เท่าทัน” และ “เข้าใจ” บริบทต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง และการศึกษาของคนไทยเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนานี้ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา และการเรียนรู้ให้ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเอง มีการแสวงหาความรู้เพื่อยกระดับศักยภาพของตนที่นอกเหนือจากระบบการศึกษามาตรฐาน จึงมีการปฏิรูปการศึกษาให้สามารถรองรับเทคโนโลยี และความต้องการของผู้เรียนที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต ซึ่งคนไทยในอนาคตต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ และทักษะหลากหลาย คิดวิเคราะห์แยกแยะ และเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม สุขภาพกายใจดี มีคุณธรรม การออกแบบระบบการเรียนใหม่โดยเปลี่ยนบทบาทของครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)