สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดอบรมปฏิบัติการการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนในสถานศึกษา

วันที่ 14 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดอบรมปฏิบัติการการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนในสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ครูวิชาการโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 107 โรงเรียน โดยมีนางมณีรัตน์ อินทร์คง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พบปะชี้แจงการดำเนินการโครงการ วิทยากรนางสาวมณฑกานติิ์ติ เพชรอักษร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และนางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2