สพป.ชลบุรี เขต 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและประกาศเกียรติคุณข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2565 อันจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผู้เกษียณอายุราชการมีพลังที่จะสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับสังคม มีความสุขกับชีวิตครอบครัวอย่างสมบูรณ์   โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานพิธี   มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู  และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 58 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 400 คน  ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี