รองเลขาธิการ กพฐ. ขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จ.นราธิวาส

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดพิธี ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ.2565 ณ โรงเแรมตันหยง จ.นราธิวาส