การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3

วันที่ 18 กันยายน 2565 ดร.พยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทในการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านป่าซ่าน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา อีกทั้งป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้

ดร.พยอม กล่าวว่า กีฬาเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สร้างบุคคลให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะการนำกิจกรรมกีฬามาเป็นเครื่องมือในการต่อต้านและป้องกันการใช้ยาเสพติด ช่วยให้ห่างไกลจากอบายมุข การแข่งขันกีฬาในวันนี้ช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬา และก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนในสังกัด พร้อมทั้งเสริมทักษะกีฬาไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งเสริมสร้างทัศนคติ อุปนิสัย พฤติกรรมที่ดี โดยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็ก เยาวชน สามารถเติบโตเป็นต้นกล้าคุณธรรมที่เป็นคนดีและเป็นอนาคตสำคัญของประเทศชาติต่อไป