ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาในระยะเวลา ๑ ปีครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ดุจดาว  ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาในระยะเวลา ๑ ปีครั้งที่ ๑ คณะกรรมการประกอบด้วย นายพายัพ นิชเปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นตาล นายมาโนช โคมเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับการประเมินคือ นางอรทัย เจริญราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนท่านา  อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และในเวลา ๑๓.๐๐ น. ประเมินรายว่าที่ร.ต.ทวิขัย ละอองเอก ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา