การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย

วันศุกร์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานแขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี

โดยดร.สุรางค์ อาจณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้รับความรู้เทคนิคการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นการออกเขียนได้ กลุ่มเป้าหมายตัวแทนครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน รวมถึงศึกษานิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการอบรมฯ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ไซหนับ เอสเอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้