สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร)

วันที่ 19 กันยายน 2565 ที่โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและนิเทศ กำกับ  ติดตาม การดำเนินโครงการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยนางเปรมฤดี  เกลาพิมาย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางโชติกา กุลจู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวสุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการการรับผิดชอบโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพให้แก่นักเรียน โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จำนวน 233 คน ให้มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพแบบพึ่งพาตนเองตามความถนัดและความสนใจ สามารถต่อยอดและนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้  กิจกรรมแบ่งออกเป็น 9 กิจกรรม ดังนี้ 1) อาหารท้องถิ่นหลามไก่-ไข่ป่าม 2) สร้างสรรค์งานเอกลักษณ์ไทยด้วยใบตอง 3) ร่องเขาเบเกอรี่ 4) ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น 5) จับจีบผ้าพัฒนาอาชีพ  6) งานซ่อมจักรยานยนต์เบื้องต้น 7) วิจิตรมาลาบุปผาพัฒนาอาชีพ 8) หัตถกรรมไม้กวาดดอกหญ้าสร้างอาชีพ และ 9) สร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์