สพฐ. ประชุมประชาพิจารณ์คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้ นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมประชาพิจารณ์คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

การประชุมประชาพิจารณ์คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565 จัดโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในฐานะเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในองค์กร และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งได้วิเคราะห์แล้วเห็นว่าปัจจุบันคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ขอบข่ายภารกิจงานบางด้าน มีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามสภาพการณ์ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้มีการทบทวนและจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติงานตามที่กฏหมายกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามภารกิจขอบข่ายความรับผิดชอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน

การดำเนินงานโครงการดังกล่าวนี้ สิ่งที่คาดหวังเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน บทบาทภารกิจตรงตามข้อกำหนดกฎหมาย โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการต่างๆ และไม่เกิดปัญหาประเด็นการทับซ้อน ทั้งจากภายในหน่วยงานเดียวกันและหน่วยงานภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนดำเนินการ เพื่อให้ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา ของทั้ง 10 กลุ่มงาน  มีเวทีแสดงความคิดเห็นประชาพิจารณ์คู่มือการปฏิบัติงาน ฉบับปรับปรุง และรับทราบกระบวนการของแต่ละกลุ่มในภาพรวม รวมทั้งข้อสรุปประเด็นกระบวนงานที่ซับซ้อน กระบวนงานเกิดขึ้นใหม่ หรือกระบวนงานเพิ่มเติมภายหลังกระบวนงานวิพากษ์แล้วเสร็จ เพื่อนำมาสู่การสรุปจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ครบถ้วนทุกกลุ่มต่อไป

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ คือ นายดำรง พลโภชน์ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำสะท้อนกรอบแนวคิดถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานฯ ที่ผ่านมา ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสำนักส่วนกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อีกด้วย