เขตตรวจราชการที่ 13 พัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่  20  กันยายน  2565  ณ  สวนป่ารีสอร์ท  อ.เมือง จ.สุรินทร์  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  / ประธานคณะกรรมการบริหารเขตตรวจราชการที่  13  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ  กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 13  นายจำรัส  สอนกล้า  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.สุรินทร์ เขต 1 / ประธานคณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 13  กล่าวรายงาน ผู้ร่วมประชุมเป็น ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ในเขตตรวจราชการที่ 13  ทั้ง  21  เขตพื้นที่  รวมถึงศึกษานิเทศก์ จาก สพป.สุรินทร์ เขต 1  โดยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้  เพื่อเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการชุดใหม่  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลังสิ้นปีงบประมาณ 2565  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย  4  ด้าน  ของ  สพฐ.  ในปีงบประมาณ  2565  ประกอบด้วย  ด้านโอกาส  ด้านความปลอดภัย  ด้านคุณภาพ  และประสิทธิภาพ  และเพื่อจัดทำแผนงาน / โครงการที่จะพัฒนางานนิเทศของเขตตรวจราชการ