คัดเลือกรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 ปี 2566

+++++วันที่ 20 กันยายน 2565  ที่ห้องประชุมเขาทอย สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครู สายการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม เป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและได้ทุ่มเทเสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นบุคคลที่ครองตน และครองงานได้อย่างเหมาะสม ให้ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 และเผยแพร่ความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน เป็นแบบอย่างของครูและเด็กให้ทำความดี โดยคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน และคัดเลือกเหลือ 1 คน เสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีผู้สมัครระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 5 ราย และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 ราย  เรวดี…ภาพ / ข่าว