ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต ป้องกันยาเสพติด และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ดุจดาว  ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต ป้องกันยาเสพติด และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้กรอบแนวคิด “สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายใหม่” และมีทักษะในการดำรงชีวิต และมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และนักเรียนแกนนำด้านการป้องกันยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๑๔๑ คน ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒