สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละในกรช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ครูดีในดวงใจ” โดยมีผู้เสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 12 ราย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 ราย และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 ราย