คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รอง ผอ.โรงเรียน จำนวน 2 ราย ครั้งที่ 1(รอบ 6 เดือน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา.09.30 น.นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายนาคพงษ์ จงกลาง ผอ.ร.ร.บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี และนางอมรรัตน์ ไทยประสงค์ ผอ.ร.ร.บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รายนางปารัชญ์ เรียกจำรัส รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) อำเภอจัตุรัส โดยมีนายปัณวิทย์ ดีอุดม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ และเวลา 14.00 น. ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รายนางจุฑารัตน์ เต็มแสง รอง ผอ.โรเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) อำเภอจัตุรัส โดยมีนางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อประกอบการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ตามองค์ประกอบ 1.การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัด 3. ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา