สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลงเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 (โพธิ์ตาก)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching) แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2  ในรอบ 1 ปี โดยมีนายมานิต โยคิน ข้าราชการบำนาญ และนายพงษ์เทพ กลางวิชัย ข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ  เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในพื้นที่อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จำนวน 3 ราย พร้อมนี้ได้ดำเนินการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 (โพธิ์ตาก) ณ โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 (COVID-19) โดยเคร่งครัด