สพป.ภูเก็ต ต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์ “ปั้นครูเป็นยูทูปเบอร์”

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานพิธีเปิดโครงการวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์  “ปั้นครูเป็นยูทูปเบอร์”  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านการออกแบบ จัดทำเนื้อหา นำเสนอ เผยแพร่สื่อในรูปแบบออนไลน์สามารถนำไปขยายผลสู่เพื่อนครูและนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ  ตลอดจนให้โรงเรียนได้มีระบบบริหารจัดการและช่องทางในการเผยแพร่สื่อออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป้าหมายครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 60 คน โดยมีนายชนินทร์  ขวัญพฤกษ์ผู้ก่อตั้ง Asayhi Channel และผู้บริหาร บริษัท อะเซไฮ จำกัด นางสาวสุกัญญา  ศรีอินกิจ DJPONDสังกัด fm.92.50 mh ป่าหล่ายเรดิโอ ดร.วสันต์  สุทธาวาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนนการสอน และนางสาวธีมาพร  แก่นคำ นักวิชาการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ ณ โรงแรมสุพิชฌาย์ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต