รองผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

+++++วันที่  22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา และเป็นผู้รับมอบทุนการศึกษา ​นักเรียน​  ​เรียนดีแต่ฐานะ​ยากจน​ เฉลิม​พระ​เกียรติ​สมเด็จ​พระกนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​ ประจำปีงบประมาณ​ 2565 ณ​ ห้องประชุมจำปูน ศาลา​กลางจังหวัดพังงา​  โดยทุนการศึกษา​ดังกล่าวจัดมอบให้กับนักเรียนที่เรียนดี​ เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจและสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนให้มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและระดับที่สูงขึ้น โดยโครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจนในจังหวัดพังงา แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน 50 ทุน ทุนละ 2,000 บาท​ และระดับมัธยมศึกษาจำนวน 50 ทุนทุนละ 3,000 บาท​  รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 250,000 บาท​