สพป.ลำพูน เขต 1 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการมอบรมเชิงปฎิบัติการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยมีน.ส.ดรุณี สมบูรณ์โสต เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และประเด็นการสุ่มเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงาน การนำเสนอผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไซ และ โรงเรียนบ้านน้ำย้อย การพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านการเขียน และฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนของผู้เรียน ด้วยรูปแบบ SPD4CA โดย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพป.ลำพูน เขต 1 และการเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนพร้อมคณะ การนำเสนอผลการดำเนินงานของเครือข่ายจำนวน 9 เครือข่าย ณ โรงแรมแกรนด์ ปา รีสอร์ต อ.เมือง จ.ลำพูน