สพม.เชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 23  กันยายน 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 250 คน  ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดย ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  พร้อมทั้งกล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตร ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 89 คน  

ในการนี้ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และเชิดชูเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับราชการสร้างคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อชาติ บ้านเมือง จวบจนครบอายุเกษียณราชการ อีกทั้งเป็นการรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สำหรับในปีงบประมาณ 2565 นี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ จำนวน 90 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่  1 คน ศึกษานิเทศก์ 1 คน ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 3 คน ข้าราชการครู 73   คน และลูกจ้างประจำ  11   คน

โอกาสนี้  นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม นางพรพิมล  บุญโคตร     ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม  และนายวิชาญ ชัยชมภู  พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวแสดงความรู้สึกในโอกาสเกษียณอายุราชการ 

ต่อจากนั้น นายเจดีย์  เดชพันธ์  อดีต ผอ.สพม.พะเยา วิทยากรบรรยายการดำรงตนให้เป็นผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในยุค New Normal , นายวีระชาติ  แสนปัญญา  อนุกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณวิชาชีพครู คุรุสภา วิทยากรบรรยาย  ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการป้องกัน  การใช้ Social Network อย่างปลอดภัย, บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  วิทยากรบรรยาย เงินทองต้องรู้หลังเกษียณ