กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๒ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น ใฝ่ดี ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สนองต่อความถนัด ความสามารถ ความสนใจ ตลอดจนมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ได้ อย่างมีคุณภาพ ณ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ ณ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น ใฝ่ดี ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สนองต่อความถนัด ความสามารถ ความสนใจ ตลอดจนมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ได้ อย่างมีคุณภาพ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ โดยมี นายสนอง วิเศษนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ประธานกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๒ กล่าวรายงาน  

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ที่เป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๕ จัดขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมาย “แนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่าง ๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทำราชการให้น้อยลง” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เริ่มจัดงานในปี ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นครั้งที่ ๗๐ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนขึ้นในครั้งนี้