สพป.ลำปาง เขต 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 กันยายน 2565

นายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำปาง เขต 2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน และกำหนดทิศทางและวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 15 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับเกียรติบัตรผลงานการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จและท้าทาย ที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มีคุณภาพดีมาก “เรื่อง โครงการพาน้องกลับมาเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2” โดย นายสมบัติ ศิริวงศ์เครือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เข้ารับเกียรติบัตร จาก นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่