สำนักคลังและสินทรัพย์ สพฐ. อบรมเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่งบประมาณปี 2566 ณโรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักคลังและสินทรัพย์จัดอบรมเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่งบประมาณปี 2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

น.ส.พัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์เป็นประธานในงานจัดอบรมเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่งบประมาณปี 2566ให้แก่บุคลากรของสำนักคลังและสินทรัพย์ สพฐ. อีกทั้งเป็นการระดมความคิดในการทำงานระหว่างบุคคลากรเดิมและบุคคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ เพื่อหาแนวทางในการปฏิงาน อันจะส่งผลให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว สำหรับการอบรมฯในครั้งนี้ได้จัดให้มีพิธีผูกข้อมือรับน้องเพื่อสร้างความรักและสามัคคีในการทำงานเป็นทีมในองค์กรอีกด้วย