สพม.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS

วันที่ 27 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS (Area Management Support System) โดยมี ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประธานเปิดการประชุม และนางศุญาฎา เชื่อมั่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กล่าวรายงาน ตามโครงการพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำระบบ AMSS มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใช้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักการจัดการสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยได้รับเกียรติจาก นายกนกบุญ กระแสร์ ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ลำพูน เขต 1 และ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ อำนวยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว : ศุญาฎา เชื่อมั่น