สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นาบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566 เพื่อดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด มีผลงานเป็นรูปธรรม โดยคัดเลือกระดับละ 1 คน (ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) โดยมีผู้จัดส่งเอกสารจำนวน 32 ราย ณ ห้องประชุมพระสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ในการนี้ผู้ร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด