ผอ.สพก.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.นราธิวาส

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.สพก.จชต.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนธัญธารวิทยา และโรงเรียนบ้านบือราแง จังหวัดนราธิวาส

โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ยากจน นักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้อุปการะและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้ารับบริการทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป ทางโรงเรียนธัญธารวิทยา ได้จัดที่พักที่ปลอดภัย อาหารถูกหลักโภชนาการ ทั้ง 5 หมู่ จำนวน 3 มื้อต่อวันมีมุมอ่านหนังสือมุมพักผ่อนหย่อนใจและมีครูหอพักประชารัฐคอยดูแลและให้คำปรึกษานักเรียนอย่างใกล้ชิด ภายใต้สโลแกน กินอิ่ม นอนอุ่น สร้างโอกาสทางการศึกษา

สำหรับ โรงเรียนธัญธารวิทยา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส (สพม.นราธิวาส) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันบริหารงานโดย นายไพโรจน์ หมีนหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญธารวิทยา ในปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 351 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 27 คน เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ทั้งนี้ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานและหลักสูตรทวิศึกษา และได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนเข้าร่วมในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ของโรงเรียนธัญธารวิทยาทั้งหมด 250 คน โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในโครงการฯ ตามความสนใจของนักเรียนซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ อาทิ ฟุตบอล เปตอง ดนตรีสากล กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ กิจกรรมการเลี้ยงผึ้งชันโรง กิจกรรมปลูกปาล์มเพื่ออาชีพและกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

ในส่วนของ โรงเรียนบ้านบือราแง เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 (สพป.นราธิวาส เขต 2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันบริหารงานโดย นางวิภาพร หมีนหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือราแง ในปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีข้าราชการครู 5 คน และพนักงานราชการ 3 คน รวม 8 คน เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในโครงการฯ ตามความสนใจของนักเรียน อาทิ กิจกรรมผลิตผ้ามัดย้อม กิจกรรมปลูกผักและผลไม้ กิจกรรมทำอาหารและทำขนม เป็นต้น