สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 22-27 กันยายน พ.ศ.2565 นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา  ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงการพัฒนางาน ตามคำสั่งแต่งตั้ง ประเมินผลการพัฒนางานผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเมืองหนองคาย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในการนี้ผู้ร่วมรับการประเมินได้ปฏิบัติตามมาตรการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด