ประชาสัมพันธ์โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษาต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 22”