รองเลขาธิการ “พัฒนะ” เปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ “The Best Of SKSS SESA”

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ “The Best Of SKSS SESA” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมคุณแม่พูนศรี แต่โสภาพงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร

นายพัฒนะ กล่าวว่า สพฐ. ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง มีคุณลักษณะตามที่สังคมต้องการ ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานศึกษา ครู และผู้เรียน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างมีคุณภาพ เปิดโอกาสให้สถานศึกษาในสังกัด ได้นำผลงานทางวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณชน ครูและนักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ สร้างและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

สำหรับโครงการนี้ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษาในสังกัดได้นำผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเผยแพร่สู่สาธารณชน ให้ครูและนักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ สร้างและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาด้วย โดยมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เข้าร่วมแสดงผลงาน จำนวน 20 โรงเรียน แบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขต ได้แก่ สหวิทยาเขตสาครบุรี สหวิทยาเขตเมืองสมุทร และสหวิทยาเขตแม่กลอง มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 320 คน ได้รับการสนับสนุนสถานที่ในการจัดงานจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร เครือข่ายทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

ขอบคุณภาพ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม