การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 ดร.พยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมมังคละ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 3 ดาว จำนวน 10 โรงเรียน มอบโล่รางวัลผลงานดีเด่น Coding “Coding Achievement Award” ปีงบประมาณ 2565 ระดับภาคเหนือ และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภท Unplugged Coding ระดับประถมศึกษา มอบหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ประจำปี 2565 จำนวน 20 โรงเรียน มอบสมุดบันทึกการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษามูลนิธิ คุณพุ่ม ให้กับนักเรียนพิการ จำนวน 5 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

ทั้งนี้ ดร.พยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้เน้นย้ำสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน QUICK POLICY 2565 จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ 1. การนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 2. การดำเนินการต้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 3. การดำเนินการ เรื่อง การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเน้นการดำเนินงานร่วมกับสภานักเรียน 4. การจัดการศึกษาปฐมวัย 5. การพัฒนาการเรียนการสอน Active Learning ให้สอดคล้องกับ BIG ROCK 6. การดำเนินการพาน้องกลับมาเรียน 7. การดำเนินการโรงเรียนคุณภาพ 8. การดำเนินการ LEARNING LOSS ให้สอดคล้องกับ UNESCO 9. การประกันคุณภาพ RT NT และ O-NET และ 10. การดำเนินการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มอบหมายให้ทุกองค์กรหลักและส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. พาน้องกลับมาเรียน 2. โรงเรียนคุณภาพ 3. อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี่ มีอาชีพ 4. ความปลอดภัยในสถานศึกษา และ 5. หนี้สินครู เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้บริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019