สพม.เลย หนองบัวลำภู ขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนและการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสภานักเรียนและการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู  ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพระครูประภาตธรรมคุณ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา อ.เอราวัณ จ. เลย โดยมีนายสมศักดิ์ นาหัวนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

นางสาวจันทร์พิมพ์ สุขเสริม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมนำความรู้ โดยการสร้างความตระหนักและความสำนึกในคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความสมานฉันท์ การใช้สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาและสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรนักเรียน

“สภานักเรียน” เป็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำที่ใช้กระบวนการประชาธิปไตยและนำหลักธรรมาภิบาลมาดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญของสภานักเรียน คือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการประชาธิปไตย วิถีประชาธิปไตย การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน   การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสภานักเรียนและใช้เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน และมีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต สามารถน้อมนำ  คำสอนของพ่อตามแนว“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเรียนและการเงินเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   มีความงอกงามด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

“ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนสู่สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น  เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยืน ในวันที่ 24 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพระครูประภาตธรรมคุณ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา อ.เอราวัณ จ. เลย โดยมีนายสมศักดิ์ นาหัวนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนในสถานศึกษา ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 150 คน  กิจกรรมได้แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการครูและประธานคณะกรรมการสภานักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผู้เข้าประชุมต้องร่วมลงมือทำร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น แสดงสถานการณ์จำลอง สรุปผล  เพื่อการนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา และช่วงที่ 2 เป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2565 ตามระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ว่าด้วยสภานักเรียน ปีพุทธศักราช 2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2565

ทั้งนี้ นางสาวณิชาภัทร์ เสียงใส โรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน สพม.เลย หนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2564 ได้ส่งมอบตำแหน่งให้นางสาวรัตน์สุดา บุญเกิด โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ประธานคณกรรมการสภานักเรียน สพม.เลย หนองบัวลำภู (คนใหม่ล่าสุด) ปีการศึกษา 2565 รับหน้าที่ต่อไป” นางสาวจันทร์พิมพ์ สุขเสริม กล่าว

………………………………………………………….

ขอขอบคุณข้อมูลจากนางสาวจันทร์พิมพ์ สุขเสริม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด https://shorturl.asia/MvX1z