สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน โครงการพาน้องกลับมาเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาดำเนินการติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY ๒๕๖๕ “พาน้องกลับมาเรียน” โรงเรียนในสังกัดใน ๔ อำเภอ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอลำปลายมาศ อำเภอชำนิ และอำเภอบ้านด่าน

เมื่อวันที่ ๒๐,๒๓,๒๖,๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวสุภาพร โขงรัมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนพร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการลงพื้นที่ติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ตามนโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “พาน้องกลับมาเรียน” ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ลงพื้นที่ออกติดตามค้นหา เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน จำนวน ๔ อำเภอ ดังนี้ อำเภอชำนิ , อำเภอลำปลายมาศ , อำเภอบ้านด่าน และอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อติดตาม ค้นหาและช่วยเหลือเด็กให้กลับเข้าระบบการศึกษาอย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายดำเนินโครงการป้องกันและลดปัญหาการตกหล่นและออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “พาน้องกลับมาเรียน” เพื่อติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าระบบการศึกษาและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านการศึกษาหรือเพื่อการมีงานทำ มีอาชีพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง จึงได้มอบหมายกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อช่วยเหลือให้เด็กได้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาอย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ ๒๐,๒๓,๒๖,๒๗ กันยายน ๒๕๖๕