อ.ก.ต.ป.น. กลุ่มโรงเรียนอำเภอบ้านด่าน

นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑ และบ้านด่าน ๒ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ด้านนโยบายเร่งด่วน สพฐ. (QUICK POLICY)

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑ และกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๒  พร้อมด้วย นางสาวเพราเพ็ญ รัตนดี ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนอำเภอบ้านด่าน เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบ้านด่าน ในด้านนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (QUICK POLICY) จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และการพัฒนางาน PA ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ (นนทวัจน์ พัจนา : ภาพ)