สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ในการพัฒนางานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกปีงบประมาณตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมทั้งให้มีการประเมินผลการพัฒนางานปีละ 1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการประเมินฯและผู้บริหารการศึกษา เข้าร่วมการประเมิน จำนวน 15 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด