ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ครั้งที่ 6/2565

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ครั้งที่ 6/2565 เพื่อแจ้งข้อราชการและแนวทางการบริหารจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นนำไปสู่การปฏิบัติทั้งหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สรุปรายงานการใช้งบประมาณ 2565 เตรียมความพร้อมการใช้งบประมาณ 2566  ในการนี้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดยมีรอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมชี้แจงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด