สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนโยบายและแผน

วันที่ 1 ตุลาคม 2565  เวลา 13.00 น. นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ซึ่งการประชุมเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) เป็นกรอบทิศทางการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานและจัดทำเครื่องมือในการควบคุม ดูแล กำกับติดตามประเมินผลการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และมีข้อมูลสารสนเทศผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนดำเนินงานในปีต่อไป  โดยแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด  ณ  ไร่อรุณวิทย์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา