กิจกรรมเปิดบ้านมหกรรมวิชาการ “OPEN CLASSROOM” รร.บ้านท่าน้ำ ในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง TSQP2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565 ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านมหกรรมวิชาการ “OPEN CLASSROOM” ในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง TSQP2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ

โดยมีนายนรินทร์ ขวัญคาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าน้ำ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง TSOP2 ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดกิจกรรมเปิดบ้านมหกรรมวิซาการ “OPEN CLASSROOM” เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง T5QP2 เพื่อการขับเคลื่อนตาม 6 มาตรการในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการพัฒนาทั้งระบบ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวนทั้งหมด 169 คน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และเครือข่ายของโรงเรียน บ้านท่าน้ำ

และมีเด็กหญิงหิกมะ หะมะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเสนอองค์ความรู้ตามความสนใจของตนเอง ในด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนและอาชีพ ให้ผู้เรียนได้แสดงทักษะ กระบวนการคิดที่หลากหลายรูปแบบ รู้จักแก้ปัญหา มีทักษะในชีวิต