ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “โครงการพัฒนากระบวนการส่งเสริมคุณธรรมเข้าสู่มาตรฐานคุณธรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โชว์ แชร์ เชื่อม”

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “โครงการพัฒนากระบวนการส่งเสริมคุณธรรมเข้าสู่มาตรฐานคุณธรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โชว์ แชร์ เชื่อม” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งองค์ความรู้และงบประมาณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และเครือข่ายของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน ๕ จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดราชบุรี และจังหวัดอุทัยธานี รวม ๒๑ โรงเรียน กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเวทีเสวนา อภิปราย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้นวัตกรรม การแสดงนิทรรศการ ผู้ร่วมพิธีเปิดประกอบด้วยอาสาสมัครสวนกลาง และอาสาสมัครประจำจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ณ โรงแรม เอส ซี รีสอร์ท อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
Latest posts by นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์ (see all)