เลขาธิการ กพฐ. เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ณ โรงเรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือของสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล

นายอัมพร พินะสา กล่าวว่า จากวัตถุประสงค์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (PA Support Team) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงสาธารณชนทั่วไปให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ขยายผลและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดจากการปฏิบัติงานภายหลังจากการนำหลักเกณฑ์และวิธีการไปใช้ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นสร้างทีมผู้นำการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประกอบด้วยตัวแทนราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตำแหน่ง/สายงาน จำนวน 245 เขตทั่วประเทศ และ สศศ. และหวังว่าในการอบรบครั้งนี้ทุกท่านจะได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นผู้ขยายผลต่อไป

ขอบคุณภาพ : สพป. เชียงใหม่ เขต 1,เขต 2