รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และให้กำลังใจ  PA Support Team สพฐ.

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และให้กำลังใจ  PA Support Team สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) คณะวิทยากร คณะกรรมการดำเนินงาน และผู้เข้ารับการอบรมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

นางสาวตรีนุช เทียนทอง กล่าวว่า ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้อนุมัติและประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ในช่วงที่ 1 ที่ผ่านมา โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทุกสายงาน จะต้องทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) กับผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกปี ซึ่งตนมีความคิดเห็นว่า ว PA นั้น เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ที่ต้องร่วมสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สังคมเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีนัยสำคัญ

ขอขอบคุณเลขาธิการ กพฐ. ท่านอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. ท่าน รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ และคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ดำเนินการตามนโยบายได้อย่างทันท่วงที โดยได้บูรณาการร่วมกันเป็นการทำงานแบบทีมเดียวกัน (MOE One Team) อย่างแท้จริง และได้เร่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2565 และสิ้นสุดในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 รวมพื้นที่ดำเนินการครบทั้ง 4 ภูมิภาค 7 จุดอบรม 13 รุ่น ตนขอเป็นกำลังใจและแรงขับเคลื่อนให้กับ PA Support Team ทุกท่านในการดำเนินงานและขอให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้ง 13 รุ่น

“สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ซึ่งเป็นตัวแทนผู้นำจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต ทั่วประเทศ (สพป. 183 เขต สพม. 62 เขต) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 2,465 คน จากทุกตำแหน่ง/สายงาน ที่มีความเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครู ผู้ผ่านการอบรมจากทั้ง 4 ภูมิภาค รวม 13 รุ่น จะพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และสามารถดำเนินการขยายผลเป็นที่ปรึกษาและทีมเคลื่อนที่เร็วในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานจริง (Roving Team : RT) ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ สำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อให้ทุกฝ่ายได้คลายความกังวล และมั่นใจว่าระบบการประเมินแบบใหม่ ว PA นี้ จะเป็นเครื่องมือคุณภาพของเราต่อไป” รมว.ศธ. กล่าว

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) จัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการสื่อสารและการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว PA ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ของตนเองต่อไป