ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้นายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการกิจสำคัญ และสรุปผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมารับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อให้ส่วนราชการ และหน่วยงานได้ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจน หารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆ ของจังหวัดปัตตานี โดยมีนายสมนึก พหรมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการฯเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

พงศ์สัณห์ อุ่นอก